Jak rozliczy wynagrodzenie pracownika, z ktrym rozwizano umow o prac?

Czasami zdarza si, e ju po rozwizaniu umowy o prac z pracownikiem, naley mu wypaci jakie dodatkowe wynagrodzenie. Moe to dotyczy na przykad premii miesicznej, ktra jest wypacana z miesicznym opnieniem, albo wynagrodzenia z tytuu nadgodzin wypacanych w kolejnych miesicach. Najprociej dokona rozliczenia tego typu wypat wraz z kocowym rozliczeniem pracownika. Czasami jednak nie jest to moliwe i wypata musi nastpi ju po rozwizaniu umowy o prac. Pytanie jak rozliczy tak wypat?

Dla wszystkich nalenoci dotyczcych umowy o prac wypacanych po rozwizaniu umowy o prac naley:

o   naliczy standardowo skadki ZUS

o   zastosowa pracownicze koszty uzyskania przychodu standardowe lub powikszone

o   uwzgldni kwot woln od podatku jeli pracownik zoy owiadczenie PIT2

Powysze wynika midzy innymi z nastpujcych aktw:

o   w indywidualnej interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25 maja 2017 r. zostao napisane Istotne jest, aby w chwili wypaty wynagrodzenia z tytuu stosunku pracy nadal byy spenione warunki, od ktrych ustawodawca uzalenia prawo do zmniejszenia zaliczki na podatek dochodowy od osb fizycznych. Zatem jeeli nie doszo do zmian stanu faktycznego wynikajcego z owiadczenia okrelonego w art. 32 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych, to sam fakt ustania stosunku pracy powodujcy, e strony tego stosunku przestaj by dla siebie pracownikiem i zakadem pracy nie oznacza, e patnik traci uprawnienie do pomniejszenia zaliczki o 1/12 kwoty zmniejszajcej podatek od wypaconego wynagrodzenia i innych wiadcze wynikajcych z umowy o prac obowizujcej przed rozwizaniem stosunku pracy, bowiem patnik nadal wypaca wynagrodzenie czy inne wiadczenia z tytuu stosunku pracy, a wic jako zakad pracy. Wobec powyszego sam fakt ustania stosunku pracy nie powoduje, e wygasa zobowizanie pracodawcy do zmniejszania zaliczki o 1/12 kwoty zmniejszajcej podatek wynikajce ze zoonego przez pracownika PIT-2

o   w wyroku NSA z 8 marca 2016 r. potwierdzono prawo do zastosowania przez patnika kwoty zmniejszajcej zaliczk na podatek od podlegajcych opodatkowaniu wiadcze wypacanych danej osobie przez pracodawc po zakoczeniu trwania zatrudnienia

o   w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 3 czerwca 2016 r. i z 30 wrzenia 2013 r. oraz interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 18 czerwca 2014 r. potwierdzono, e przy naliczaniu zaliczki podatkowej od wypat czynionych na rzecz byego pracownika zakad pracy ma obowizek stosowa zryczatowane koszty uzyskania przychodu, jeeli w trakcie trwania stosunku pracy pracownikowi przysugiway koszty podwyszone, to takie wanie koszty powinny pomniejsza podstaw opodatkowania byego podwadnego

o   w interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14 maja 2019 r. napisano: od wypacanych byym pracownikom wiadcze dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nalenych z tytuu uprzednio czcego strony stosunku pracy, byy pracodawca (Wnioskodawca) jako patnik powinien obliczy i pobra zaliczk na podatek dochodowy z zastosowaniem miesicznych kosztw uzyskania przychodw ze stosunku pracy oraz pomniejszy zaliczk o kwot stanowic 1/12 kwoty zmniejszajcej podatek

 

Erkwadrat sp. z o.o.
www.erkwadrat.pl
biuro@erkwadrat.pl
facebook/erkwadrat