Jak rozliczyć wynagrodzenie pracownika, z którym rozwiązano umowę o pracę?

Czasami zdarza się, że już po rozwiązaniu umowy o pracę z pracownikiem, należy mu wypłacić jakieś dodatkowe wynagrodzenie. Może to dotyczyć na przykład premii miesięcznej, która jest wypłacana z miesięcznym opóźnieniem, albo wynagrodzenia z tytułu nadgodzin wypłacanych w kolejnych miesiącach. Najprościej dokonać rozliczenia tego typu wypłat wraz z końcowym rozliczeniem pracownika. Czasami jednak nie jest to możliwe i wypłata musi nastąpić już po rozwiązaniu umowy o pracę. Pytanie jak rozliczyć taką wypłatę?

Dla wszystkich należności dotyczących umowy o pracę wypłacanych po rozwiązaniu umowy o pracę należy:

o   naliczyć standardowo składki ZUS

o   zastosować pracownicze koszty uzyskania przychodu standardowe lub powiększone

o   uwzględnić kwotę wolną od podatku jeśli pracownik złożył oświadczenie PIT2

Powyższe wynika między innymi z następujących aktów:

o   w indywidualnej interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25 maja 2017 r. zostało napisane Istotne jest, aby w chwili wypłaty wynagrodzenia z tytułu stosunku pracy nadal były spełnione warunki, od których ustawodawca uzależnia prawo do zmniejszenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Zatem jeżeli nie doszło do zmian stanu faktycznego wynikającego z oświadczenia określonego w art. 32 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to sam fakt ustania stosunku pracy powodujący, że strony tego stosunku przestają być dla siebie pracownikiem i zakładem pracy nie oznacza, że płatnik traci uprawnienie do pomniejszenia zaliczki o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek od wypłaconego wynagrodzenia i innych świadczeń wynikających z umowy o pracę obowiązującej przed rozwiązaniem stosunku pracy, bowiem płatnik nadal wypłaca wynagrodzenie czy inne świadczenia z tytułu stosunku pracy, a więc jako zakład pracy. Wobec powyższego sam fakt ustania stosunku pracy nie powoduje, że wygasa zobowiązanie pracodawcy do zmniejszania zaliczki o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek wynikające ze złożonego przez pracownika PIT-2

o   w wyroku NSA z 8 marca 2016 r. potwierdzono prawo do zastosowania przez płatnika kwoty zmniejszającej zaliczkę na podatek od podlegających opodatkowaniu świadczeń wypłacanych danej osobie przez pracodawcę po zakończeniu trwania zatrudnienia

o   w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 3 czerwca 2016 r. i z 30 września 2013 r. oraz interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 18 czerwca 2014 r. potwierdzono, że przy naliczaniu zaliczki podatkowej od wypłat czynionych na rzecz byłego pracownika zakład pracy ma obowiązek stosować zryczałtowane koszty uzyskania przychodu, jeżeli w trakcie trwania stosunku pracy pracownikowi przysługiwały koszty podwyższone, to takie właśnie koszty powinny pomniejszać podstawę opodatkowania byłego podwładnego

o   w interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14 maja 2019 r. napisano: od wypłacanych byłym pracownikom świadczeń dodatkowego wynagrodzenia rocznego, należnych z tytułu uprzednio łączącego strony stosunku pracy, były pracodawca (Wnioskodawca) jako płatnik powinien obliczyć i pobrać zaliczkę na podatek dochodowy z zastosowaniem miesięcznych kostów uzyskania przychodów ze stosunku pracy oraz pomniejszyć zaliczkę o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek

 

Erkwadrat sp. z o.o.
www.erkwadrat.pl
biuro@erkwadrat.pl
facebook/erkwadrat