Tarcza 4.0

Ustawa z dnia 19 czerwca o dopatach do oprocentowania kredytw bankowych udzielanych przedsibiorcom dotknitym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postpowaniu o zatwierdzenie ukadu w zwizku z wystpieniem COVID-19

Data wejcia w ycie przepisw to 2020/06/24 (cz przepisw wchodzi w ycie w odrbnych datach)

W poniszym artykule zostay omwione zmiany dotyczce obszaru HR.

 

W ustawie z dnia 4 padziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitaowych wprowadzono nastpujce zmiany:

o   Do umw o zarzdzanie PPK oraz umw o prowadzenie PPK nie stosuje si przepisw ustawy z dnia 11 wrzenia 2019 r. ‒ Prawo zamwie publicznych, jeeli warto zamwienia jest mniejsza ni progi unijne

o   Wjt, burmistrz, prezydent miasta, zarzd powiatu albo zarzd wojewdztwa moe, w imieniu podmiotw zatrudniajcych, bdcych jednostkami organizacyjnymi danej jednostki samorzdu terytorialnego, dokona wyboru instytucji finansowej, z ktr te podmioty zatrudniajce zawr umowy o zarzdzanie PPK. Wybr dokonywany jest w porozumieniu z przedstawicielami zakadowych organizacji zwizkowych dziaajcych w jednostkach organizacyjnych objtych wyborem.

o   Jeeli na miesic przed upywem terminu, w ktrym podmiot zatrudniajcy jest obowizany do zawarcia umowy o zarzdzanie PPK, nie zostanie osignite porozumienie co do wyboru instytucji finansowej, podmiot zatrudniajcy albo, wjt, burmistrz, prezydent miasta, zarzd powiatu albo zarzd wojewdztwa wybiera instytucj finansow, z ktr podmiot zatrudniajcy zawrze umow o zarzdzanie PPK.

 

W ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczeglnych rozwizaniach zwizanych z zapobieganiem, przeciwdziaaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorb zakanych oraz wywoanych nimi sytuacji kryzysowych wprowadzono zmiany:

o   Wykonywanie pracy zdalnej moe zosta polecone, jeeli pracownik ma umiejtnoci i moliwoci techniczne oraz lokalowe do wykonywania takiej pracy i pozwala na to rodzaj pracy. W szczeglnoci praca zdalna moe by wykonywana przy wykorzystaniu rodkw bezporedniego porozumiewania si na odlego lub dotyczy wykonywania czci wytwrczych lub usug materialnych.

o   Narzdzia i materiay potrzebne do wykonywania pracy zdalnej oraz obsug logistyczn pracy zdalnej zapewnia pracodawca.

o   Przy wykonywaniu pracy zdalnej pracownik moe uywa narzdzi lub materiaw niezapewnionych przez pracodawc pod warunkiem, e umoliwia to poszanowanie i ochron informacji poufnych i innych tajemnic prawnie chronionych, w tym tajemnicy przedsibiorstwa lub danych osobowych, a take informacji, ktrych ujawnienie mogoby narazi pracodawc na szkod.

o   Na polecenie pracodawcy, pracownik wykonujcy prac zdaln ma obowizek prowadzi ewidencj wykonanych czynnoci, uwzgldniajc w szczeglnoci opis tych czynnoci, a take dat oraz czas ich wykonania.

o   Pracownik sporzdza ewidencj wykonywanych czynnoci w formie i z czstotliwoci okrelon w poleceniu

o   Pracodawca moe w kadym czasie cofn polecenie wykonywania pracy zdalnej

o   W okresie obowizywania stanu zagroenia epidemicznego albo stanu epidemii wjt, burmistrz, prezydent miasta, w tym prezydent miasta na prawach powiatu, starosta oraz marszaek wojewdztwa moe poleci:

o   pracownikowi podlegego mu urzdu, tymczasowe przeniesienie

o   kierownikowi podlegej jednostki organizacyjnej, tymczasowe przeniesienie pracownika tej jednostki do wykonywania innej pracy, ni okrelona w umowie o prac, zgodnej z jego kwalifikacjami, w innej jednostce w tej samej lub innej miejscowoci, na czas okrelony do 3 miesicy. W okresie tym przysuguje pracownikowi wynagrodzenie stosowne do wykonywanej pracy, lecz nie nisze od dotychczasowego. Przeniesienie ma na celu zapewnienie sprawnej realizacji zada jednostki, do ktrej przenoszony jest pracownik.

o   Przeniesienie pracownika nie powoduje rozwizania stosunku pracy z pracodawc dotychczasowym

o   Przeniesienia pracownika do pracy w innej jednostce nie mona dokona bez zgody pracownika w przypadku kobiety w ciy, pracownika opiekujcego si dzieckiem do ukoczenia przez nie 4 roku ycia lub osoby bdcej jedynym opiekunem dziecka w wieku do lat pitnastu

o   W przypadku zamknicia obka, klubu dziecicego, przedszkola, szkoy lub innej placwki, do ktrych uczszcza dziecko, albo niemonoci sprawowania opieki przez niani lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy oraz funkcjonariuszowi zwolnionemu od penienia suby, z powodu koniecznoci osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem przysuguje dodatkowy zasiek opiekuczy do dnia 28 czerwca 2020 r.

o   Dodatkowy zasiek opiekuczy, przysuguje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy oraz funkcjonariuszowi zwolnionemu od penienia suby z powodu koniecznoci osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem rwnie w przypadku otwarcia placwek, o ktrych mowa w tych przepisach, w czasie trwania COVID-19 do dnia 28 czerwca 2020 r.

o   Rada Ministrw moe, w celu przeciwdziaania COVID-19, w drodze rozporzdzenia, okreli duszy okres pobierania dodatkowego zasiku opiekuczego ni wskazany dla poszczeglnych grup osb uprawnionych oraz w zalenoci od funkcjonowania poszczeglnych placwek, o ktrych mowa w tych przepisach, majc na wzgldzie okres obowizywania stanu zagroenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz skutki nimi wywoane

o   W przypadku zamknicia obka, klubu dziecicego, przedszkola, szkoy lub innej placwki, do ktrych uczszcza dziecko, albo niemonoci sprawowania opieki przez niani lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19 przysuguje zasiek opiekuczy z powodu koniecznoci osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem

o   Rada Ministrw moe, w celu przeciwdziaania COVID-19, w drodze rozporzdzenia, okreli duszy okres pobierania zasiku opiekuczego ni wskazany dla poszczeglnych grup osb uprawnionych oraz w zalenoci od funkcjonowania poszczeglnych placwek, o ktrych mowa w tych przepisach, majc na wzgldzie okres obowizywania stanu zagroenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz skutki nimi wywoane

o   Samorzdowa instytucja kultury, u ktrej wystpi spadek przychodw w nastpstwie wystpienia COVID-19, moe zwrci si z wnioskami o wypat wiadcze na dofinansowanie wynagrodzenia pracownikw objtych przestojem ekonomicznym albo obnionym wymiarem czasu pracy, w nastpstwie wystpienia COVID-19 ze rodkw organizatora i ze rodkw Funduszu Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych

o   Podmioty wystpujce o wypat wiadcze na dofinansowanie wynagrodzenia pracownikw objtych przestojem ekonomicznym albo obnionym wymiarem czasu pracy, w nastpstwie wystpienia COVID-19 ze rodkw organizatora i ze rodkw Funduszu Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych nie mog zalega w regulowaniu zobowiza podatkowych, skadek na ubezpieczenia spoeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnociowy do koca trzeciego kwartau 2019 r.

o   Wynagrodzenie wypacane pracownikowi objtemu przestojem ekonomicznym jest dofinansowywane ze rodkw Funduszu Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych, w wysokoci 50% minimalnego wynagrodzenia za prac ustalanego na podstawie przepisw o minimalnym wynagrodzeniu za prac, z uwzgldnieniem wymiaru czasu pracy. Dofinansowanie nie przysuguje do wynagrodze pracownikw, ktrych wynagrodzenie uzyskane w miesicu poprzedzajcym miesic, w ktrym zosta zoony wniosek byo wysze ni 300% przecitnego miesicznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartau ogaszanego przez Prezesa Gwnego Urzdu Statystycznego na podstawie przepisw o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych, obowizujcego na dzie zoenia wniosku

o   Wynagrodzenie wypacane pracownikowi objtemu przestojem ekonomicznym jest dofinansowywane w wysokoci 50% minimalnego wynagrodzenia za prac ustalanego na podstawie przepisw o minimalnym wynagrodzeniu za prac, z uwzgldnieniem wymiaru czasu pracy, przy czym 40% dofinansowania jest wypacane ze rodkw Funduszu Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych, a 60% dofinansowania jest wypacane ze rodkw organizatora. Dofinansowanie nie przysuguje do wynagrodze pracownikw, ktrych wynagrodzenie uzyskane w miesicu poprzedzajcym miesic, w ktrym zostay zoone wnioski, o ktrych mowa w ust. 1a, byo wysze ni 300% przecitnego miesicznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartau ogaszanego przez Prezesa Gwnego Urzdu Statystycznego na podstawie przepisw o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych, obowizujcego na dzie zoenia wniosku

o   Wymiar czasu pracy pracownika moe by obniony maksymalnie o 20%, nie wicej ni do 0,5 etatu, z zastrzeeniem, e wynagrodzenie nie moe by nisze ni minimalne wynagrodzenie za prac ustalane na podstawie przepisw o minimalnym wynagrodzeniu za prac, z uwzgldnieniem wymiaru czasu pracy. Wynagrodzenie jest dofinansowywane ze rodkw Funduszu Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych do wysokoci poowy wynagrodzenia, o ktrym mowa w ust. 8, jednak nie wicej ni 40% przecitnego miesicznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartau ogaszanego przez Prezesa Gwnego Urzdu Statystycznego na podstawie przepisw o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych, obowizujcego na dzie zoenia wniosku, o ktrym mowa w ust. 1. Dofinansowanie nie przysuguje do wynagrodze pracownikw, ktrych wynagrodzenie uzyskane w miesicu poprzedzajcym miesic, w ktrym zosta zoony wniosek, o ktrym mowa w ust. 1, byo wysze ni 300% przecitnego miesicznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartau ogaszanego przez Prezesa Gwnego Urzdu Statystycznego na podstawie przepisw o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych, obowizujcego na dzie zoenia wniosku. Wynagrodzenie jest dofinansowywane do wysokoci poowy wynagrodzenia jednak nie wicej ni 40% przecitnego miesicznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartau ogaszanego przez Prezesa Gwnego Urzdu Statystycznego na podstawie przepisw o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych, obowizujcego na dzie zoenia wnioskw, o ktrych mowa w ust. 1a, przy czym 40% dofinansowania jest wypacane ze rodkw Funduszu Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych, a 60% dofinansowania jest wypacane ze rodkw organizatora. Dofinansowanie nie przysuguje do wynagrodze pracownikw, ktrych wynagrodzenie uzyskane w miesicu poprzedzajcym miesic, w ktrym zostay zoone wnioski, o ktrych mowa w ust. 1a, byo wysze ni 300% przecitnego miesicznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartau ogaszanego przez Prezesa Gwnego Urzdu Statystycznego na podstawie przepisw o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych, obowizujcego na dzie zoenia wniosku

o   Dofinansowanie wynagrodzenia pracownikw objtych przestojem ekonomicznym przysuguj przez czny okres 3 miesicy, przypadajcych od miesica zoenia wniosku

o   Pracodawca, u ktrego wystpi spadek przychodw ze sprzeday towarw lub usug w nastpstwie wystpienia COVID-19 i w zwizku z tym wystpi istotny wzrost obcienia funduszu wynagrodze, moe:

o   obniy wymiar czasu pracy pracownika maksymalnie o 20%, nie wicej ni do 0,5 etatu, z zastrzeeniem, e wynagrodzenie nie moe by nisze ni minimalne wynagrodzenie za prac ustalane na podstawie przepisw o minimalnym wynagrodzeniu za prac, z uwzgldnieniem wymiaru czasu pracy pracownika przed jego obnieniem;

o   obj pracownika przestojem ekonomicznym, z zastrzeeniem, e pracownikowi objtemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypaca wynagrodzenie obnione nie wicej ni o 50%, nie nisze jednak ni w wysokoci minimalnego wynagrodzenia za prac ustalanego na podstawie przepisw o minimalnym wynagrodzeniu za prac, z uwzgldnieniem wymiaru czasu pracy

o   Przez istotny wzrost obcienia funduszu wynagrodze rozumie si zwikszenie ilorazu kosztw wynagrodze pracownikw, z uwzgldnieniem skadek na ubezpieczenia spoeczne pracownikw finansowanych przez pracodawc i przychodw ze sprzeday towarw lub usug z tego samego miesica kalendarzowego dowolnie wskazanego przez przedsibiorc i przypadajcego od dnia 1 marca 2020 r. do dnia poprzedzajcego skorzystanie przez pracodawc z uprawnienia, nie mniej ni o 5% w porwnaniu do takiego ilorazu z miesica poprzedzajcego (miesic bazowy); za miesic uwaa si take 30 kolejno po sobie nastpujcych dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porwnawczy rozpoczyna si w trakcie miesica kalendarzowego, to jest w dniu innym ni pierwszy dzie danego miesica kalendarzowego. Do kosztu wynagrodze pracownikwnie zalicza si: kosztw wynagrodze pracownikw, z ktrymi rozwizano umow o prac; kosztw wynagrodze pracownikw, ktrym obniono wynagrodzenie w wysokoci odpowiadajcej wysokoci tego obnienia. Przepisu nie stosuje si, jeeli iloraz kosztw wynagrodze pracownikw, z uwzgldnieniem skadek na ubezpieczenia spoeczne pracownikw finansowanych przez pracodawc, i przychodw ze sprzeday towarw lub usug w miesicu, w ktrym wystpi istotny wzrost obcienia funduszu wynagrodze wynosi mniej ni 0,3. Obnienie czasu pracy albo objcie pracownika przestojem ekonomicznym ma zastosowanie w okresie do 6 miesicy od miesica, w ktrym iloraz uleg zmniejszeniu do poziomu mniejszego ni 105% ilorazu z miesica bazowego, nie duej jednak ni przez 12 miesicy od dnia odwoania stanu zagroenia epidemicznego lub stanu epidemii, chyba e pracodawca wczeniej przywrci czas pracy obowizujcy przed jego obnieniem lub zakoczy przestj ekonomiczny pracownika, ktry by nim objty. Warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obnionego wymiaru czasu pracy ustala si w porozumieniu. Obnienie czasu pracy albo objcie pracownika przestojem ekonomicznym nie wyklucza moliwoci zoenia wniosku o dofinansowanie, jeeli spenione s przesanki, o ktrych mowa w tym przepisie

o   W okresie obowizywania stanu zagroenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogoszonego z powodu COVID-19, pracodawca moe udzieli pracownikowi, w terminie przez siebie wskazanym, bez uzyskania zgody pracownika i z pominiciem planu urlopw, urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych, w wymiarze do 30 dni urlopu, a pracownik jest obowizany taki urlop wykorzysta.

o   W okresie obowizywania stanu zagroenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogoszonego z powodu COVID-19, w przypadku wystpienia u pracodawcy spadku obrotw gospodarczych lub istotnego wzrostu obcienia funduszu wynagrodze, wysoko odprawy, odszkodowania lub innego wiadczenia pieninego wypacanego przez tego pracodawc pracownikowi w zwizku z rozwizaniem umowy o prac, jeeli przepisy przewiduj obowizek wypacenia wiadczenia, nie moe przekroczy dziesiciokrotnoci minimalnego wynagrodzenia za prac ustalanego na podstawie przepisw o minimalnym wynagrodzeniu za prac. Przepis stosuje si odpowiednio w przypadku wypowiedzenia albo rozwizania umowy zlecenia, innej umowy o wiadczenie usug, do ktrej stosuje si przepisy dotyczce zlecenia, umowy o dzieo albo w zwizku z ustaniem odpatnego penienia funkcji, z wyczeniem umowy agencyjnej

o   W okresie obowizywania stanu zagroenia epidemicznego albo stanu epidemii ogoszonego z powodu COVID-19, w przypadku wystpienia u pracodawcy spadku obrotw gospodarczych lub istotnego wzrostu obcienia funduszu wynagrodze pracodawca moe zawiesi obowizki: tworzenia lub funkcjonowania zakadowego funduszu wiadcze socjalnych, dokonywania odpisu podstawowego, wypaty wiadcze urlopowych. Jeeli u pracodawcy dziaaj organizacje zwizkowe reprezentatywne, zawieszenie obowizkw nastpuje w porozumieniu z tymi organizacjami zwizkowymi

o   W okresie obowizywania stanu zagroenia epidemicznego albo stanu epidemii ogoszonego z powodu COVID-19, w przypadku wystpienia u pracodawcy spadku obrotw gospodarczych lub istotnego wzrostu obcienia funduszu wynagrodze nie stosuje si postanowie ukadw zbiorowych pracy lub regulaminw wynagradzania, ustalajcych wysz wysoko odpisu na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych oraz inne wiadczenia o charakterze socjalno-bytowym. W takim przypadku stosuje si wysoko odpisu na ten fundusz okrelon w tej ustawie

o   W okresie obowizywania stanu zagroenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogoszonego z powodu COVID-19, strony umowy o zakazie konkurencji obowizujcym po ustaniu: stosunku pracy, umowy agencyjnej, umowy zlecenia, innej umowy o wiadczenie usug, do ktrej stosuje si przepisy dotyczce zlecenia, umowy o dzieo na rzecz ktrych ustanowiono zakaz dziaalnoci konkurencyjnej, mog j wypowiedzie z zachowaniem terminu 7 dni

o   Podmioty u ktrych wystpi spadek obrotw gospodarczych w nastpstwie wystpienia COVID-19, mog zwrci si z wnioskiem do dyrektora wojewdzkiego urzdu pracy, waciwego ze wzgldu na swoj siedzib, o przyznanie wiadcze na rzecz ochrony miejsc pracy, ze rodkw Funduszu Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych, na dofinansowanie wynagrodzenia pracownikw nieobjtych: przestojem lub przestojem ekonomicznym w nastpstwie wystpienia COVID-19, obnionym wymiarem czasu pracy w nastpstwie wystpienia COVID-19. Podmiotom tym, przysuguj rodki z Funduszu Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych na opacanie skadek na ubezpieczenia spoeczne pracownikw nalenych od pracodawcy. Wynagrodzenia pracownikw s dofinansowywane ze rodkw Funduszu Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych do wysokoci poowy wynagrodze jednak nie wicej ni 40% przecitnego miesicznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartau ogaszanego przez Prezesa Gwnego Urzdu Statystycznego na podstawie przepisw o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych, obowizujcego na dzie zoenia wniosku. Dofinansowanie nie przysuguje do wynagrodze pracownikw, ktrych wynagrodzenie uzyskane w miesicu poprzedzajcym miesic, w ktrym zosta zoony wniosek, o ktrym mowa w ust. 1, byo wysze ni 300% przecitnego miesicznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartau ogaszanego przez Prezesa Gwnego Urzdu Statystycznego na podstawie przepisw o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych, obowizujcego na dzie zoenia wniosku. wiadczenia oraz rodki przysuguj przez czny okres 3 miesicy, przypadajcych od miesica zoenia wniosku. Podmiot moe otrzyma pomoc z Funduszu Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych wycznie w przypadku, jeli nie uzyska pomocy w odniesieniu do tych samych pracownikw w zakresie takich samych tytuw wypat na rzecz ochrony miejsc pracy. Podmiot, ktry otrzyma dofinansowanie wynagrodzenia pracownikw, nie moe wypowiedzie umowy o prac z przyczyn niedotyczcych pracownika w okresie pobierania wiadcze na dofinansowanie wynagrodzenia

o   W przypadku ogoszenia stanu zagroenia epidemicznego albo stanu epidemii pracodawca moe, na czas oznaczony nie duszy ni do czasu odwoania stanu zagroenia epidemicznego albo stanu epidemii: zmieni system lub rozkad czasu pracy pracownikw w sposb niezbdny dla zapewnienia cigoci funkcjonowania przedsibiorstwa lub stacji; poleci pracownikom wiadczenie pracy w godzinach nadliczbowych w zakresie i wymiarze niezbdnym dla zapewnienia cigoci funkcjonowania przedsibiorstwa lub stacji. W tym przypadku pracodawca moe odmwi udzielenia pracownikowi urlopu wypoczynkowego, w tym urlopu, urlopu bezpatnego oraz innego urlopu, a take przesuwa termin takiego urlopu lub odwouje pracownika z takiego urlopu, jeeli zosta on ju pracownikowi udzielony; nie dotyczy to urlopu macierzyskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyskiego, urlopu rodzicielskiego, urlopu ojcowskiego i urlopu wychowawczego.

o   Wniosek o zwolnienie z opacania skadek moe by zoony wycznie w formie dokumentu elektronicznego za pomoc profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostpnionym przez Zakad Ubezpiecze Spoecznych, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo wykorzystujc sposb potwierdzania pochodzenia oraz integralnoci danych udostpniony bezpatnie przez Zakad Ubezpiecze Spoecznych w systemie teleinformatycznym. Patnika skadek, ktry zoy wniosek o zwolnienie z opacania skadek, do dnia rozpatrzenia tego wniosku uwaa si za niezalegajcego w opacaniu skadek nalenych za okres wskazany w tym wniosku. Skutki finansowe w wysokoci zwolnienia z obowizku opacania nalenoci z tytuu skadek na ubezpieczenia spoeczne oraz nalenoci z tytuu skadek na ubezpieczenie zdrowotne s finansowane ze rodkw Funduszu lub w formie dotacji z budetu pastwa.

o   Osoby objte ubezpieczeniem emerytalno-rentowym w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu spoecznym rolnikw zwalnia si z obowizku opacania nalenoci z tytuu skadek na to ubezpieczenie za drugi kwarta 2020 r. Skutki finansowe w wysokoci zwolnienia z obowizku opacania nalenoci z tytuu skadek, s finansowane ze rodkw Funduszu lub w formie dotacji z budetu pastwa.

 

Erkwadrat sp. z o.o.
www.erkwadrat.pl
biuro@erkwadrat.pl
facebook/erkwadrat