Dodatek solidarnociowy

Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 zostaa podpisana przez Prezydenta

Data wejcia w ycie przepisw to 2020/06/20

 

Ustawa okrela warunki nabywania prawa, wysoko, tryb przyznawania oraz zasady wypacania i finansowania dodatku solidarnociowego.

Celem dodatku solidarnociowego jest przeciwdziaanie negatywnym skutkom COVID-19 poprzez wsparcie finansowe osb, ktre straciy rdo przychodu ze wzgldu na sytuacj gospodarcz spowodowan kryzysem wywoanym pandemi.

 

Dodatek solidarnociowy przysuguje osobom majcym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeeli s obywatelami RP lub posiadajcymi prawo pobytu na terytorium RP.

 

Dodatek solidarnociowy przysuguje osobie, ktra w 2020 r. podlegaa ubezpieczeniom spoecznym z tytuu stosunku pracy na podstawie ustawy z dnia 13 padziernika 1998 r. o systemie ubezpiecze spoecznych przez czny okres co najmniej 60 dni oraz z ktr po dniu 15 marca 2020 r. pracodawca rozwiza umow o prac za wypowiedzeniem lub ktrej umowa o prac po dniu 15 marca 2020 r. ulega rozwizaniu z upywem czasu, na ktry bya zawarta.

 

W przypadku nabycia prawa do dodatku solidarnociowego, prawo do zasiku dla bezrobotnych lub stypendium z mocy prawa ulega zawieszeniu na okres od dnia nabycia prawa do dodatku solidarnociowego do dnia jego utraty. Za okres zawieszenia prawa do zasiku dla bezrobotnych lub stypendium wiadczenia te nie s wypacane.

 

Nabycie prawa do dodatku solidarnociowego nie stanowi przeszkody do nabycia oraz posiadania statusu bezrobotnego.

 

Dodatek solidarnociowy przysuguje osobie uprawnionej w wysokoci 1400 z za miesic kalendarzowy.

 

Dodatek solidarnociowy przysuguje za okres nie duszy ni od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r.

 

W przypadku pobrania zasiku dla bezrobotnych lub stypendium, o ktrych mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w miesicu zoenia wniosku o dodatek solidarnociowy, dodatek wypacany jest za ten miesic w kwocie pomniejszonej o wypacon kwot tego zasiku lub stypendium.

Ustalenie prawa do dodatku solidarnociowego nastpuje na wniosek osoby uprawnionej, zoony do Zakadu Ubezpiecze Spoecznych, nie pniej ni do dnia 31 sierpnia 2020 r. Wnioski zoone po dniu 31 sierpnia 2020 r. pozostawia si bez rozpatrzenia.

 

Zakad Ubezpiecze Spoecznych wypaca dodatek solidarnociowy w terminie nie duszym ni 7 dni od dnia wyjanienia ostatniej okolicznoci niezbdnej do jego przyznania.

 

Wypata dodatku solidarnociowego nastpuje w terminach miesicznych, w formie bezgotwkowej na wskazany rachunek patniczy osoby uprawnionej prowadzony w kraju lub wydany w kraju instrument patniczy.

 

Z dodatku solidarnociowego nie dokonuje si potrce i egzekucji.

 

Z tytuu pobierania dodatku solidarnociowego osoba uprawniona podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Podstaw wymiaru skadek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie zdrowotne stanowi wypacona kwota dodatku solidarnociowego. Patnikiem skadek na ubezpieczenia jest Zakad Ubezpiecze Spoecznych. Zakad Ubezpiecze Spoecznych obowizany jest w szczeglnoci do dokonywania zgosze do ubezpiecze, zgosze wyrejestrowania z tych ubezpiecze, a take rozliczania i opacania skadek na te ubezpieczenia, w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. Ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu osoba uprawniona podlega od dnia nabycia prawa do dodatku solidarnociowego do dnia utraty prawa do niego, przez okres pobierania dodatku solidarnociowego. Skadki finansuje w caoci budet pastwa za porednictwem Zakadu Ubezpiecze Spoecznych.

Erkwadrat sp. z o.o.
www.erkwadrat.pl
biuro@erkwadrat.pl
facebook/erkwadrat