Kwota wolna od potrce

Zmiany wynikajce z wprowadzenia tarczy antykryzysowej 3.0

Data wejcia w ycie przepisw to 2020/05/16

 

Tarcza antykryzysowa 3.0 wprowadzia zmiany, ktre maj wpyw na wysoko kwoty wolnej od potrce. Wpyw na wysoko tej kwoty ma zmniejszenie pracownikowi wynagrodzenia oraz pozostawania na utrzymaniu pracownika czonkw rodziny, ktrzy nie osigaj dochodw. Zgodnie z Tarcz 3.0, jeli pracownikowi zostao obnione wynagrodzenie lub czonek rodziny pracownika utraci rdo dochodu to kwota wolna od potrce ulega zwikszeniu o 25% na kadego nieosigajcego dochodu czonka rodziny, ktrego pracownik ten ma na utrzymaniu.

Kwot woln stosuje si przy potrcaniu sum egzekwowanych na mocy tytuw wykonawczych na pokrycie nalenoci innych ni wiadczenia alimentacyjne, zaliczek pieninych udzielonych pracownikowi oraz kar pieninych.

 

Kodeks pracy nie pozwala stosowa kwoty wolnej przy dokonywaniu potrce z tytuu nalenoci na zaspokojenie wiadcze alimentacyjnych. W przypadku wiadcze alimentacyjnych obowizuj jedynie ograniczenia procentowe.

 

Podstaw kwoty wolnej od potrce stanowi wynagrodzenie minimalnego za prac. Kwota wolna stanowi:

o   100% minimalnego wynagrodzenia za prac, ustalanego na podstawie odrbnych przepisw, przysugujcego pracownikom zatrudnionym w penym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu skadek na ubezpieczenia spoeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osb fizycznych oraz wpat dokonywanych do pracowniczego planu kapitaowego, jeeli pracownik nie zrezygnowa z ich dokonywania - przy potrcaniu sum egzekwowanych na mocy tytuw wykonawczych na pokrycie nalenoci innych ni wiadczenia alimentacyjne

o   75% minimalnego wynagrodzenia za prac przy potrcaniu zaliczek pieninych udzielonych pracownikowi

o   90% minimalnego wynagrodzenia za prac przy potrcaniu kar pieninych

Kwota wolna od potrce ustalana jest indywidualnie dla pracownika z uwagi na fakt, e wpyw na jej wysoko ma nie tylko rodzaj wiadczenia, ktre podlega potrceniu z wynagrodzenia pracownika ale rwnie miesiczne koszty uzyskania przychodw jakie stosowane s przy obliczaniu podstawy opodatkowania, pomniejszanie o 1/12 kwoty zmniejszajcej podatek, wymiar etatu, wpaty do PPK.

 

Wpyw na wysoko kwoty wolnej od potrce ma take przypadek pozostawania na utrzymaniu pracownika nieosigajcych dochodw czonkw jego rodziny, jeli na skutek podjtych na terytorium Polski dziaa sucych zapobieganiu zaraeniem wirusem SARS-CoV-2 pracownikowi obniono wynagrodzenie lub na skutek tych dziaa czonek jego rodziny utraci rdo dochodu. Przez czonka rodziny, rozumie si maonka albo rodzica wsplnego dziecka, dziecko wasne pracownika, dziecko wspmaonka, a take dziecko rodzica wsplnego dziecka, w wieku do 25. roku ycia, dziecko wasne pracownika, dziecko wspmaonka, a take dziecko rodzica wsplnego dziecka, ktre ukoczyo 25. rok ycia, legitymujce si orzeczeniem o niepenosprawnoci, jeeli w zwizku z t niepenosprawnoci przysuguje wiadczenie pielgnacyjne lub specjalny zasiek opiekuczy, o ktrym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o wiadczeniach rodzinnych, albo zasiek dla opiekuna, o ktrym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypacie zasikw dla opiekunw.

 

Do czonkw rodziny nie zalicza si dziecka pozostajcego pod opiek opiekuna prawnego, dziecka pozostajcego w zwizku maeskim, a take penoletniego dziecka posiadajcego wasne dziecko (art. 52 ust. 2-3 Tarczy antykryzysowej 3.0).

 

W przypadku gdy pracownikowi zmniejszono wynagrodzenie lub czonek rodziny pracownika utraci rdo dochodu, kwota wolna od potrce ulega zwikszeniu o 25% na kadego czonka rodziny (niepracujcy maonek, niepracujcy rodzic wsplnego dziecka, dzieci), ktry nie uzyskuje dochodw i pozostaje na utrzymaniu pracownika.

 

Zwikszenie kwoty wolnej od potrce wymaga wystpienia jednej z dwch wskazanych w przepisach okolicznoci zwizanych z podjciem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dziaa sucych zapobieganiu zaraeniem wirusem SARS-CoV-2: obnienia wynagrodzenia przysugujcego pracownikowi lub utraty rda przychodu przez czonka rodziny pracownika.

 

Druga okoliczno, ktra moe uprawnia do zwikszenia kwoty wolnej od potrce to utrata rda dochodw przez czonka rodziny pracownika, ktra te powinna by zwizana z podjciem dziaa, ktre zapobiegaj zaraeniu wirusem.

 

O ile ustalenie czy pracownikowi zostao obnione wynagrodzenie w zwizku z podjtymi dziaaniami sucymi zapobieganiu zaraeniem wirusem SARS-CoV-2, jest przez pracodawc do ustalenia, to okoliczno utraty rda dochodu przez czonka rodziny pracownika wymaga uzyskania tej informacji od pracownika.

 

W przepisach ustawy nie okrelono w jaki sposb pracodawca moe i powinien uzyska te informacje od pracownika.

 

Aby pracodawca ustali now kwot wolna, pracownik powinien zoy owiadczenie, ktrego wzr przedstawiamy poniej.

 

Data, miejscowo

Imi i nazwisko pracownika, PESEL

 

Owiadczenie

 

Na podstawie art. 52 ustawy z 14.05.2020 r. o zmianie niektrych ustaw w zakresie dziaa osonowych w zwizku z rozprzestrzenianiem si wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 875), owiadczam, e z powodu podjtych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dziaa sucych zapobieganiu zaraeniem wirusem SARS-CoV-2:

         zostao mi obnione wynagrodzenie 1)

         czonek rodziny utraci rdo dochodu 1)

 

W zwizku z powyszym prosz o zwikszenie o 25% kwot wolnych od potrace okrelonych w art. 87(1) 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495), na wymienionych poniej nieosigajcych dochodw czonkw rodziny 2), ktrzy pozostaj na moim utrzymaniu:

1)      imi i nazwisko czonka rodziny

2)      imi i nazwisko czonka rodziny

3)      imi i nazwisko czonka rodziny

4)      imi i nazwisko czonka rodziny

O zmianach okolicznoci wskazanych w owiadczeniu majcych wpyw na wysoko kwoty wolnej od potrce zobowizuj si niezwocznie poinformowa pracodawc.

 

podpis pracownika

 

1) niepotrzebne skreli

 

 

Kwota wolna od potrce ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu, jeeli pracownik jest zatrudniony w niepenym wymiarze czasu pracy.

Erkwadrat sp. z o.o.
www.erkwadrat.pl
biuro@erkwadrat.pl
facebook/erkwadrat