Czy warto audytować procesy HR w mojej organizacji?

Audyt – często mylony z kontrolą, której celem jest znalezienie nieprawidłowości i znalezienie winnych – polega na dokonaniu oceny zasad, metod, procesów działania organizacji przez podmiot, który jest niezależny od organizacji i najczęściej zewnętrzny w stosunku do organizacji. Audyt jest nakierowany na usprawnienie działania organizacji i działa na podstawie z góry ustalonego planu. Audyt bada zgodność ze standardami, wzorcami, przepisami prawa, normami i najlepszymi praktykami. Formułuje wnioski i daje sugestie dotyczące zmian ulepszających proces w organizacji.

Audyt polityki zatrudniania. Badanie metod identyfikacji potrzeb zatrudniania oraz przekładania celów organizacji na zasoby niezbędne do ich realizacji.

Audyt systemów wynagradzania. Badanie konstrukcji systemu wynagrodzeń, wysokości wynagrodzeń wobec rynku, adekwatności wynagrodzeń do ról i poziomów kompetencji, zasad zmian wynagrodzeń.

Audyt urlopów. Badanie procesów planowania i wykorzystania urlopów.

Audyt zarządzania ścieżkami kariery. Badanie procedur obejmujących kontrolowany rozwój kariery pracownika.

Audyt polityki szkoleń. Badanie procesu wyboru dostawców szkoleń, zasad planowania i przeprowadzania szkoleń, procedur doboru szkoleń dla określonych grup kompetencyjnych.

Audyt systemu rekrutacji. Badanie metod i skuteczności procesów rekrutacji.

Audyt umów z pracownikami. Badanie umów o pracę, umów o współpracę, umów zleceń, umów o dzieło, porozumień, wypowiedzeń, umów o zakazie konkurencji, układów zbiorowych.

Audyt rozliczania ubezpieczeń i podatków. Badanie rozliczeń z ZUS i US.

Kierownik zespołu HaeR. Kierownicy zespołów, uzyskują informacje na temat prawidłowości i zgodności obowiązujących procedur oraz wskazówek do zmian lub działań naprawczych.

Kierownicy i pracownik HR - HaeR. Pracownicy HR, kierownicy HR, jak również kierownicy jednostek otrzymują pogłębioną ocenę działania przedsiębiorstwa oraz wnioski i sugestie dotyczące ulepszeń, na podstawie których mogą dokonywać zmian na poziomie całej organizacji.

Outsource usług HR - HaeR2. Świadczymy usługę audytu procesów HR w organizacji
Erkwadrat sp. z o.o.
www.erkwadrat.pl
biuro@erkwadrat.pl
facebook/erkwadrat