W przypadku umowy o pracę Polski Ład sprowadza się do czterech podstawowych zmian.

Trzy z tych zmian to zmiany korzystne dla pracownika, a mianowicie: powiększenie progu podatkowego dla wszystkich podatników do 120.000 złotych, powiększenie ulgi podatkowej do 30.000 dla wszystkich podatników i wdrożenie nowej ulgi podatkowej dla pracowników z przychodami miesięcznymi w przedziale pomiędzy 5.700 a 11.400 w wysokości od zera do około 1.100 złotych miesięcznie. Niekorzystna zmiana polega na uchyleniu przepisu umożliwiającego odliczenie od podatku składki zdrowotnej.

Polski Ład zawiera jednak jeszcze jedną zmianę podatkową korzystną dla pracowników. Dotyczy ona pomniejszania składki zdrowotnej. O zmianie tej mówi się niewiele, co wynika zapewne z faktu, że w pierwszych dniach wdrożenia PŁ powstał tak wielki bałagan, że póki co nie czas na zajmowanie się takimi drobnymi kwestiami.

Na czym polega ta zmiana? Do końca grudnia 2021 obowiązywał przepis, który mówił o pomniejszaniu składki zdrowotnej do wysokości zaliczki. Przepis ten był rzadko stosowany, ponieważ tylko w sytuacji niedużych wypłat rzędu kilkuset złotych miesięcznie składka zdrowotna mogła być większa od wysokości zaliczki.

Od 1 stycznia 2022 przepis ten został uchylony i w jego miejsce wprowadzono nowy przepis zawarty w artykule 83 zmienionej w ramach PŁ ustawy zdrowotnej.

Z przepisu tego wynika, że składkę zdrowotną obliczoną jako 9% podstawy wymiaru tej składki, którą jest przychód pracownika pomniejszony o składki ZUS, należy porównać z hipotetyczną zaliczką na podatek obliczoną według zasad obowiązujących na dzień 31 grudnia 2021 i jeśli ta hipotetyczna zaliczka jest mniejsza od składki zdrowotnej, to składkę zdrowotną należy pomniejszyć do wysokości hipotetycznej zaliczki.

Rozpatrzmy prosty przykład. Wynagrodzenie pracownika to 5000 złotych brutto, koszty uzyskania przychodu to 250, pracownik złożył oświadczenie PIT2. Składki ZUS wynoszą 685.50 złotych, czyli 13.71% od kwoty 5000 złotych, a zatem podstawa składki zdrowotnej to 4314.50 (brutto minus ZUS). Składka zdrowotna to zatem 388.31, czyli 9% podstawy. Sprawdźmy jaka byłaby hipotetyczna zaliczka na podatek w tym przypadku, gdyby policzyć ją według zasad obowiązujących w dniu 31 grudnia 2021. Zaliczka ta wyniosłaby 313 złotych. Wynika to z następującego ciągu obliczeń: od kwoty 5000 odejmujemy ZUS, czyli 685.50 oraz KUP czyli 250 złotych, po zaokrągleniu otrzymujemy podstawę podatku w wysokości 4065, po pomnożeniu przez 17% otrzymujemy 691.05, potem odejmujemy ulgę podatkową 43.76 oraz składkę zdrowotną do odliczenia w wysokości 334.37, co po zaokrągleniu daje kwotę 313 złotych.

Jeśli zatem hipotetyczna zaliczka (313) jest mniejsza od obliczonej składki zdrowotnej (388.31), to składkę zdrowotną należy pomniejszyć do wysokości zaliczki. Pracownik zapłaci zatem do NFZ 75.31 złotych mniej, czyli 313 złotych. Zaliczka na podatek wyniesie 266 złotych (4065*17%-425), a netto pracownika to 5000 złotych minus składka ZUS czyli 685.50 złotych, minus składka zdrowotna czyli 313 złotych, minus zaliczka na podatek czyli 266 złotych, co daje kwotę netto w wysokości 3735.50 złotych. Uff.

Na stronie Ministerstwa Finansów można skorzystać z kalkulatora wynagrodzeń. Kiedy wpisze się kwotę brutto w wysokości 5000 złotych, kalkulator przeliczy tę kwotę na netto. Wychodzi 3660.19 złotych. Jak nietrudno policzyć oficjalny kalkulator rządowy liczy netto z błędem - nie uwzględnia artykułu 83 ustawy zdrowotnej i nie pomniejszenia składki do NFZ. No cóż - mamy kolejną niedoróbkę.

RB
Erkwadrat sp. z o.o.
www.erkwadrat.pl
biuro@erkwadrat.pl
facebook/erkwadrat